Alla inlägg av jonashornblad

Om tillgänglighetsarbete på Platform24

DN skiver att utvärderingen visar formulären har för många frågor: 

Kommentar: utformningen av frågeformulären behöver man ta hänsyn till både användarvänlighet och patientsäkerhet så det blir en balansgång mellan medicinsk precision och mängden frågor till patienten. De medicinska protokoll vi följer kräver ibland att det ställs många frågor. Vi har också sett att det är skillnad på en testsituation och verkligheten. En användare som söker vård upplever det som mer relevant och accepterar att svara på många frågor jämfört med användare som deltar i ett användartest.

Enligt DN visar utvärderingen att det finns en risk att patienter inte orkar ta sig igenom frågorna:

Kommentar: Det är ett påstående som inte stämmer med data. Vi har i flera år noga följt hur patienterna de facto interagerar med tjänsten och ser då att 86% av användarna som börjar svara på frågor också fullföljer hela triagen, vilket i genomsnitt tar två och en halv minut. Vi mäter också patienternas nöjdhet och tjänsten har genomgående höga betyg, 4,5 på en 5-gradig skala. 

 • 2021 genomfördes en extern granskning som ledde till många förbättringar i produkten.
 • 2022 inleddes ett samarbete med Inera kring tillgänglighetsfrågor.
 • 2023 anlitades externa experter som nu utvärderar hur Platform24 lever upp till tillgänglighetskraven. Resultatet från den granskningen kommer leda till ytterligare förbättringar samt en uppdaterad mall för tillgänglighetsredogörelse.
 • Tillgänglighet och användarvänlighet är ett ständigt pågående arbete. Rapporten som KTH mfl gjort innehåller många bra förslag på hur vi ytterligare kan vidareutveckla och förbättra tjänsten. Några förslag, t.ex. att använda ombud, är dessvärre inte möjliga att genomföra på grund av hur lagstiftningen ser ut.

Kommentar från Platform24 med anledning av artiklar i Sveriges Television Skåne samt i Dagens Nyheter

I utvärderingen som artikeln hänvisar till har sjuksköterskorna som arbetat i tjänsten blivit instruerade att registrera olika typer av synpunkter. Dessa återkopplingar (som i rapporten benämns “avvikelser”) kan gälla ordalydelser, tjänstens implementation och tekniska uppsättning eller förslag på andra textval. Ca 10 procent av patientfallen har återkopplats till oss och ingen av observationerna har rört patientskada eller allvarlig risk. En mindre andel av återkopplingarna har gällt det medicinska innehållet eller triagelogiken där vi i samråd med VGR enats om förbättringar.
Det stämmer alltså inte överhuvudtaget att var tredje patient blir skickad till fel vårdnivå. Platform24 arbetar med ständig förbättring och utveckling och har haft en mycket nära dialog med VGR kring utvärderingen. En stor andel av synpunkterna har handlat om hur lösningen ska anpassas på bästa sätt för att passa VGR:s behov och önskemål. Samtliga punkter som bedömts relevanta för att ytterligare förbättra den automatiska triageringen har i samråd med VGR och andra regioner i Sverige införts i plattformen.

Vad gäller Ineras rapport, som DN refererar till, är det helt felaktigt att tre av tio patientfall leder till en medicinsk avvikelse. Återigen, “avvikelser” betyder inte brister, som DN skriver, utan att Inera i studien observerat att en bedömning skiljer sig från RGS (Rådgivningsstödet som används av ssk på 1177 och som Platform24:s triage bygger på), vilket också är vad man studerade. Detta är inte alls förvånande. Efter över 8 miljoner digitala triageringar och ett gediget utvecklings- och kvalitetsarbete vet vi att man inte alltid kan ha exakt samma frågor, logik och bedömningsgrunder vid digital triage som vid manuell telefontriage. Platform24:s medicinska utvecklingsteam, bestående av erfarna specialistläkare, har alltså medvetet gjort vissa önskvärda och adekvata avsteg från RGS eftersom man sett att en del fall kan leda till för hög eller låg prioritet, detta är helt medvetet och ett steg i utvecklingen av digitala bedömningsmetoder.

Ingen av de observerade avvikelserna/observationerna i testfallen har handlat om en patientskada eller allvarlig risk. Vad gäller observationerna av övertriagering är systemet av goda skäl byggt för att vara mer försiktigt än vid manuell bedömning. Det har undersökts om lösningen har orsakat fler 112 samtal men någon sådan övertriagering har inte kunnat påvisas.

Angående träffsäkerhet: En av svårigheterna med att forska på triage är att det är svårt att definiera ett ”facit”, dvs vad som är det mest korrekta utfallet för varje enskild patient. En annan svårighet är att man väldigt sällan gör samma bedömning – när man låtit vårdpersonal triagera samma patientfall med samma triageprotokoll blir överensstämmelsen väldigt låg. Dessutom är den vanligaste orsaken till avvikelser i samband med telefontriage att vårdpersonal inte följer medicinska riktlinjer. Digital triage glömmer aldrig att ställa en fråga, och har i studier visat högre träffsäkerhet än mänsklig triage.

 • Wuerz et al., 1998, Inconsistency of Emergency Department Triage
 • Göransson and Von Rosen, 2011, Interrater agreement: a comparison between two emergency department triage scales
 • Fong et al., 2018, Comparison of the Emergency Severity Index versus the Patient Acuity Category Scale in an emergency setting)
 • Björkman et al., 2021, Malpractice claimed calls within the Swedish Healthcare Direct: a descriptive – comparative case study

En intern valideringsstudie som jämförde manuell triagering av patientvinjetter enligt Rådgivningsstödet med Platform24:s triage visar på en träffsäkerhet på 96 % hos Platform24:s triage. Motsvarande siffra för de 21 vårdpersonal som deltog i studien var 41 %. Träffsäkerheten hos Platform24 triage för brådskande fall var 100 %, jämfört med 50 % för klinikerna.

Vi har även gjort en rigorös studie där historiska Lex Maria-fall relaterat till triage har triagerats digitalt. Vi kan tyvärr inte dela några detaljer i nuläget då manuskriptet är under vetenskaplig granskning, men de preliminära resultaten är mycket goda.


Vi vill påminna om att det genomförts över 8 miljoner automatiska triageringar i plattformen utan ett enda fall där patient farit illa på grund av att produktfel. Platform24 och Inera bedriver ett gemensamt utvecklingsarbete med kontinuerliga förbättringar av lösningen för att göra den än mer användarvänlig och effektiv. Även triageprotokoll som RGS uppdateras och justeras 3-4 gånger per år baserat på återkopplingar från vårdverksamheter eller ny vetenskap, och då uppdateras även Platform24:s medicinska innehåll och triagelogik i nära anslutning.

Q&A Inera + VGR

Inera

 1. 1. En utvärdering av tjänsten som Inera gjort visar att tre patientfall av tio leder till avvikelse baserat på det medicinska innehållet. Är lösningen verkligen patientsäker med så dåligt resultat?
  Det stämmer inte att tre av tio patientfall leder till en medicinsk avvikelse. Det är viktigt att veta att “avvikelse” inte innebär att något är fel, utan att man observerat att en bedömning skiljer sig från RGS (Rådgivningsstödet som används av sjuksköterskor på 1177, och som Platform24:s triage bygger på), vilket också är vad man studerade. Detta är inte alls förvånande. Efter över 8 miljoner digitala triageringar och ett gediget utvecklings- och kvalitetsarbete är det tydligt att man inte alltid kan ha exakt samma frågor, logik och bedömningsgrunder vid digital triage som vid manuell telefontriage. Man har alltså medvetet gjort vissa avsteg från RGS eftersom man sett att vissa fall kan leda till för hög eller låg prioritet.

Ingen av de observerade avvikelserna/observationerna i testfallen har handlat om en patientskada eller allvarlig risk. Platform24 och Inera bedriver ett gemensamt utvecklingsarbete och P24 har i samråd med Inera åtgärdat samtliga synpunkter som bedömts vara medicinskt relevanta.

Vad gäller observationerna av övertriagering är systemet av goda skäl byggt för att vara mer försiktigt än vid manuell bedömning. Det finns exempel på regioner som undersökt om lösningen orsakat fler 112 samtal – pga eventuell övertriagering men det har man inte kunnat se.

Fördjupat: Ineras utvärdering har gjort stickprov där man använt testfall av vanliga och ovanliga patientärenden och sedan jämfört den rekommendation som den digitala triagen gett med den rekommendation som getts enligt Rådgivningsstödet. Av 146 sådana fall bedömde Inera 14 fall av undertriage, varav 7 fall (5 % av det totala underlaget) var aktuella för justering. För resterande 7 fall hade några antingen rätt prio när man undersökte återkopplingen närmare och i några fall skilde sig bedömningen från RGS då Platform 24 baserat på lång erfarenhet av digital triage gjort medvetna avsteg från RGS. Man kan också notera att 5 % skillnad är väldigt lite; i studier där läkare triagerar samma patientfall med samma triageprotokoll brukar man se betydligt större skillnader i bedömning än så här. Stickprovskontroller är användbara för att testa ett spann av tillstånd och symtom och är en av flera värdefulla metodiker för att utvärdera ett system som Platform24:s automatiska triagelösning. Stickprov säger dock mindre om hur systemet fungerar i verkligheten pga case-mix, konfiguration och hur patienter faktiskt använder lösningen.
Studier visar att det vid mänsklig triage är vanligt att inte alla frågor ställs – man glömmer eller väljer att hoppa över vissa frågor, och då blir följsamheten till triageprotokoll låg. Automatisk triage missar inte att ställa någon fråga eller följdfråga, varför valideringen visat att följsamheten är hög i jämförelse med manuell triage.

2. Inera skriver i rapporten: ”Ungefär 15 fall innebär att patienten hänvisas med en lägre brådskegrad än rådgivningsstödet, undertriagering. Detta innebär en risk för patientsäkerheten.” Vad har du att säga om det?

Återigen, detta är en undersökning av fiktiva patientcase där man ville undersöka hur manuell triagering och digital triagering skiljer sig åt för att kunna bedöma om, och vad som behöver anpassas. I många fall måste den digitala triageringen ställa ytterligare frågor eller ha en något anpassad logik och de flesta av de upptäckta skillnaderna är inte tecken på fel utan tvärtom adekvata och önskvärda skillnader baserat på erfarenhet från miljontals digitala triageringar.

Vi är trygga med att Platform24 är en säker produkt. Vi har en kontinuerlig dialog om den digitala triagen och samtliga punkter från rapporten som bedömts vara medicinskt relevanta har åtgärdats, ofta i direkt anslutning till att så beslutats tillsammans med Inera. Ingen av de observerade avvikelserna handlade om en patientskada eller allvarlig risk utan det handlar som sagt om observationer som man vill utreda och förstå hur de olika triagelösningarna skiljer sig åt för att se om något behöver åtgärdas, vilket vi alltså gjort där så varit aktuellt. Även triageprotokoll som RGS uppdateras och justeras 3-4 gånger per år baserat på återkopplingar från vårdverksamheter eller och ny vetenskap, och då uppdateras även Platform24:s medicinska innehåll och triagelogik i nära anslutning. Då vi numera jobbar tillsammans med Inera får vi dessutom förvarning när ändringar ska göras så vi snabbt kan säkerställa att innehåll och logik justeras i direkt anslutning till uppdateringarna.

3. Följdfråga: innan de här ändringarna genomfördes var alltså plattformen patientosäker, var tionde patient har riskerat att få en för låg prioritet?

Nej, det är inte en slutsats man kan dra, ingen av de observerade avvikelserna har handlat om en patientskada eller allvarlig risk utan det handlar om observationer som man vill utreda för att förstå hur de olika triagelösningarna skiljer sig åt och för att se om något behöver åtgärdas. Låt oss komma ihåg att det genomförts över 8 miljoner automatiska triageringar i plattformen utan ett enda fall där patient farit illa på grund av att produktfel. De förändringar som genomförts har handlat om att finjustera lösningen och har inte varit av den arten att patientsäkerheten riskerats.

Det är dock viktigt att betona att alla medicintekniska lösningar har styrkor och begränsningar, och det gäller även Platform24:s triagelösning. Vi är proaktivt öppna och pekar ut risker och begränsningar i produktdokumentation, utbildningsmaterial och utbildningar samt inte minst riskanalyser och mitigeringar som vi delar med vårdgivare inför implementationerna. Det är alltid viktigt att vårdgivarna säkerställer att vårdpersonalen får erforderlig utbildning och kompetens i Platform24:s funktioner inklusive styrkor och begränsningar. Detta gäller för alla medicintekniska produkter inklusive Platform24:s triagelösning.

4. Har Inera skrivit fel i rapporten?
Nej, men jag tror att man som lekman eller oinitierad i det kompletta arbetet bakom rapporten kan läsa in andra saker än vad som är avsikten. Det viktiga är att vi och Inera (och alla användare) är trygga med att lösningen håller hög nivå av patientsäkerhet.

VGR

1. I VGR:s rapport leder tre patientfall av tio till någon form av avvikelse baserat på det medicinska innehållet. Det låter som en allvarlig patientsäkerhetsrisk?

Jag kan inte uttala mig om preliminära resultat men jag har sett den preliminära rapporten och det stämmer helt enkelt inte att tre av tio patientfall leder till en avvikelse som är likställd med ett fel i produkten. I utvärderingen har sjuksköterskorna som arbetat i tjänsten fått instruktioner att återkoppla kring synpunkter utifrån ett flertal instruktioner tre av tio patientfall har då lett till någon form av återkoppling. Rapporten har dock en otydlig ordalydelse och talar om ”avvikelser” när det istället handlar om observationer och förbättringsmöjligheter. Dessa kan röra allt från tjänstens implementation till dess tekniska konfiguration, förslag på andra texter eller ordval men även synpunkter på triageutfallet. Så det stämmer inte alls att var tredje patient blir skickad till fel vårdnivå.

Platform24 arbetar med ständig förbättring och utveckling och har haft en mycket nära dialog med VGR under utvärderingen. Ca 10 % av patientfallen har återkopplats till oss och ingen av observationerna har rört patientskada eller allvarlig risk. Det har handlat om synpunkter på formuleringar, den sammanfattande anamnestexten men också frågor om bedömningar av prioriteringar. Samtliga punkter som bedömts vara relevanta är åtgärdade och vi är mycket tacksamma för alla relevanta synpunkter eftersom dessa driver förbättringar i både stort och smått, i synnerhet utifrån hur VGR önskar konfigurera lösningen både nu och i framtiden. En stor andel av synpunkterna har handlat om hur lösningen ska konfigureras för att patienter ska hanteras digitalt, vilket kan handla om huruvida patienter ska ha möjlighet att söka digital vård oaktat prioriteringsnivå, huruvida icke triagerande formulär för kroniska tillstånd ska vara avaktiverade för patienter i delar av första linjens vård eller inte, och huruvida fritextsvar ska vara aktiverade eller inte efter triagering inför besök.

2. Varför har VGR pausat tjänsten? 

VGR kommunicerade innan sommaren att tjänsten pausades av resursskäl: ”Från och med den 1 juni 2023 pausar VGR invånarnas tillgång till e-tjänsten Sök vård för att öppna igen efter sommaren. Pionjärarbetet pausas eftersom vårdens resurser är extra ansträngda under sommaren.” 

I DN den 5 oktober säger Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg på Koncernkontoret på Västra Götalandsregionen: ”För VGR handlar det om hur vi organiserar oss för att en digital tjänst ska vara säker innan vi rullar ut den”, säger Erica Sandberg.” 

I pressutskick den 6 oktober skriver regionen att man behöver ”sätta oss ned och hitta en organisation och ett arbetssätt för hur vi ska använda tjänsten i VGR. Ambitionen är att starta igen i liten skala och långsamt bredda tjänsten”. 

3. VGR:s rapport pekar på att de automatiska egenvårdsråden i nära 30 % av fallen gav en för låg prioritet och man rekommenderar inte att tjänsten ska användas på det sättet, vad har du att säga om det?

Eftersom vi inte fått ta del av allt material som legat till grund för den slutsatsen är det svårt att göra ett uttalande. Underlaget för utvärderingen av egenvårdsråden är 42 återkopplingar från de sjuksköterskor som tog emot patienterna och som blivit instruerade att återkoppla kring alla egenvårdsråd. Totalt erhöll 123 fall prio 5/egenvårdsråd under utvärderingsperioden. 81 av dessa återkopplades inte, trots givna instruktioner. 

Utifrån det materialet vi har fått ta del av är det 8 fall som har lett till någon form av åtgärd, varav 2 stycken har rört det medicinska innehållet. Övriga återkopplingar har inte krävt någon åtgärd. 21 av återkopplingarna har inte inkommit till oss på Platform24. Se bild.

Om det skulle förekommit någon medicinsk avvikelse skulle vi fått ta del av detta eftersom det i så fall skulle ha rapporterats. 123 fall är en mycket liten del av alla som erhållit egenvårdsråd, och således är underlaget för litet för att kunna dra några slutsatser.

Bakgrund
VGR har under våren 2023 utfört en utvärdering på införandet för 1177 och Närhälsan Online. P24 och VGR har sedan nov ’22 haft avstämningar ca en gång/vecka

Resultat (okt 2023)
– Av 1657 besök har det inkommit 172 återkopplingar (10 %) till P24
– 37 av 172 (2,2 %) återkopplingar berörde medicinska innehållet
– Samtliga återkopplingar som bedömts utgöra någon form av patientrisk är åtgärdade sedan försommaren ’23.

4. Rapporten rekommenderar att tjänsten inte breddinförs i VGR utan att man genomfört ett omfattande utvecklingsarbete både vad gäller funktionalitet och innehåll. Det låter ju som Cerner/Oracle köpt en tjänst som inte är färdig?

Platform24 har upphandlats enligt LOU av många regioner och av Inera för att tillhandahålla en certifierad triagelösning där man kravställt att vårdgivarna själva ska kunna vidareutveckla det medicinska innehållet och triagelogiken. VGR har också tillgång till denna funktionalitet i vår lösning men om de självständigt väljer att vidareutveckla det medicinska innehållet och triagereglerna är en fråga för VGR.

Tjänsten har genomgått omfattande testning och granskning, och utvärderas löpande såväl internt som externt. Platform24:s automatiska triagelösning är oss veterligen den enda på den svenska marknaden som har genomgått certifiering enligt den nya EU-förordningen MDR. Detta innebär att en fristående och extern regulatorisk organisation (notified body) har granskat vår triageprodukt, och det är de som avgör att produkten är godkänd. Vi har ett nära samarbete och har mottagit många bra synpunkter från VGR som lett till flera förbättringar.

5. En genomgående kritik är att systemet inte klarar att hantera om patienten har flera symtom samtidigt och att lösningen inte kan byta spår om det skulle komma till ny information, det låter ju som att systemet inte alls fungerar ihop med hur vi människor fungerar?

Det är en missuppfattning. Systemet kan definitivt hantera flera symtom samtidigt, i enlighet med det medicinska triageprotokollet RGS som ligger till grund för det medicinska innehållet. Visserligen söker man in med ett huvudsymtom, men sedan får patienten även frågor om relevanta övriga symtom som kan förekomma. Om ny relevant information framkommer under patientresan byter man spår enligt vad som är mest relevant medicinskt. Den beskrivning av systemet som framförs i rapporten är felaktig.

6. Produkten är MDR-certifierad men det medicinska innehållet är inte certifierat, det låter ju som att man inte kan lita på produkten?

Det medicinska innehållet är utvecklat enligt de svenska riktlinjerna för primärvårdstriage. Dessutom fyller det medicinska innehållet den MDR-certifierade produkten och därmed följer vi MDRs riktlinjer kring utveckling och uppföljning.

Vi som tillverkare tar den medicinska säkerheten på stort allvar, och utvärderar medicinska data och utfall på tät, regelbunden basis, samt gör löpande uppdateringar i det medicinska innehållet varje vecka baserat på förbättringsförslag och uppdateringar av triageprotokollens uppdateringar.

7. VGR skriver i rapporten att tjänsten inte passar för patienter med kroniska besvär, det är ungefär hälften av alla patienter alltså som inte kan använda er lösning? Vem är tjänsten till för?

Tjänsten är avsedd att användas för en första linjens vårdkontakt av patienter oberoende av symtom. Tjänsten kan användas av alla patienter, även med underliggande sjukdom, men om ärendet gäller ett besvär där man redan har en vårdkontakt rekommenderas att man söker den vägen i första hand. Patienter med akuta eller livshotande besvär anvisas dock att kontakta akutvården istället för att använda tjänsten. Tjänsten bör inte heller användas av patienter med kognitiva eller liknande funktionshinder som gör dem oförmögna att korrekt använda den smartphone eller annan teknisk utrustning som används för att komma i kontakt med tjänsten.

Extrafrågor:

Hur uppdateras och valideras det medicinska innehållet i plattformen?
Det medicinska innehållet uppdateras veckovis, efter att ha genomgått omfattande testning ur både medicinskt perspektiv och användarperspektiv. Vi följer nya medicinska riktlinjer och genomför löpande utvärderingar av medicinska utfall i enlighet med våra skyldigheter som tillverkare.

Vilka säkerhetsprotokoll används för att korrigera felaktiga medicinska råd eller prioriteringar?
Det medicinska innehållet är skapat och utvecklat av läkare, och det finns alltid medicinsk kompetens i beredskap för att snabbt kunna utvärdera, och vid behov omedelbart genomföra justeringar i det medicinska innehållet om det bedöms nödvändigt.

Finns oberoende övervakning eller kvalitetskontroll av den medicinska informationen?
I enlighet med MDR, kontrolleras och utvärderas produktens säkerhet och prestanda löpande enligt produktens gällande riktlinjer. Att kvalitetssäkring sker enligt det certifierade systemet kontrolleras årligen genom revision av ett s.k. anmält organ (Notified Body).

Har Platform24 åtgärdat de stora bristerna, tex underrtriagering av nyförlösta kvinnor, hur smärtgraderingen går till och besvär orsakade av matförgiftning?
Samtliga fall som bedömts utgöra någon form av medicinsk risk har redan åtgärdats.

Varför saknas det frågor om ordinerade läkemedel och dess effekt vid kända diagnoser som migrän och astma?
Lösningen frågar om ordinerade läkemedel och dess effekt i linje med de svenska riktlinjerna för primärvårdstriage. Det innebär att den frågar om detta i samband med vissa tillstånd, t.ex. astma, men det ställs inte frågor om pågående behandling vid alla tänkbara typer av tillstånd. Återigen, detta görs i enlighet med de riktlinjer som används vid primärvårdstriage i Sverige.

Rapporten menar att texten i rådgivningsstödet ibland är svårbegriplig för allmänheten, vad är din kommentar?
Det stämmer att rådgivningsstödet är utformat för att användas av vårdpersonal. Vi har därför lagt stort arbete på att formulera om texter och information, samt genomför regelbunden användartestning för att säkerställa att tjänsten ska vara lätt att använda för patienter.

Platform24 fördubblar omsättningen och satsar på internationalisering

Hälsoteknikföretaget Platform24 räknar med att öka sin försäljning i år till cirka 150 miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med fjolårets omsättning på 75 miljoner. “Vi har starka tillväxtambitioner för de kommande tre åren. Vi ska växa genom att fortsätta arbeta med våra svenska kunder, men framför allt genom den internationalisering som vi i dag har påbörjat”, säger bolagets vd Daniel Lillienau i en intervju med Digital Hälsa.

Läs hela artikeln

Platform24s blivande vd digitala ekosystem ger stor potential

Byggandet av digitala ekosystem ger stor potential för vårdens digitalisering” säger Fredrik Ohlsén, tillträdande vd för hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare, i en intervju med Digital Hälsa.

– Jag tror att det handlar om att våga fortsätta digitalisera i sjukvården. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren, men digitaliseringen i vården är på många sätt fortfarande i ett tidigt skede där mycket fokus varit på primärvård och lättakuta tillstånd. När vi nu bygger digitala ekosystem, där även specialistvården och lösningar för kroniskt sjuka patienter integreras, är potentialen mycket större än så, säger Fredrik Ohlsén.

Läs hela artikeln

Platform24 och Region Gävleborg i Vinnovafinansierat projekt: Samlad hälsodata kan ge bättre vård till reumatiker

Reumatologiska sjukdomar är livslånga kroniska sjukdomar som påverkar rörelseorganen, en kategori av sjukdomar som beräknas kosta samhället över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Men det finns flera förbättringar att göra, lösningar som också skulle kunna användas för andra sjukdomsgrupper.

Till exempel skulle patienter med reumatisk sjukdom själva kunna bedöma och registrera sin hälsa med hjälp av digital teknik i hemmet och dela detta direkt med sjukvården. Så kallad egenmonitorering har stor potential att förbättra patienters hälsa, öka patienternas delaktighet och minska kostnader för sjukvården genom att snabbare detektera sjukdomsförsämring och förstärka egenvård.

Integrerade hälsodata ökar nyttan på många plan 

Syftet med projektet är att skapa en hälsodata-infrastruktur för patienter med reumatiska sjukdomar genom att integrera hälsodatalösningar som till exempel egenmonitorering, patientjournaler, provsvar, beslutsstöd och kvalitetsregister. Därmed kan både patienter och vårdgivare få tillgång till komplett data om en patients hälsa för att skapa bästa förutsättningar för god vård. Det kommer också att kunna fungera som ett pilotprojekt och en testbädd både nationellt och internationellt.

Med egenmonitorering som integreras med vårddokumentation och som levererar relevant data till kvalitetsregister förbättras patientsäkerheten och tillgången till data i kvalitetsregistren säkras. Detta ger förutsättningar för högkvalitativ verksamhetsstatistik och goda möjligheter för forskning.

Egenmonitorering kan också minska behovet av sjukresor och fungerar lika bra oberoende av bostadsort. För den enskilde patienten kan egenmonitorering också vara ett sätt att få fördjupad kunskap om sin sjukdom och därmed förbättra förutsättningarna för god hälsa.

Simon Nilsson är utvecklingschef i region Gävleborg:

– Region Gävleborg har ett stort engagemang när det gäller att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Vi bestämde oss för att inte bara öka tillgängligheten utan även titta på att hitta verksamhetsnyttor. Reumatologi-projektet är ett tydligt exempel på det. Med detta initiativ minskar vi inte bara dubbeldokumentationen för vårdpersonalen, vi underlättar också för en högre täckningsgrad för kvalitetsregistret och därmed en bättre kvalitativ kontroll av hur våra reumatiker mår.

Stina Perdahl, specialist i allmänmedicin och Medical Content Director på Platform24:

–Vi ser fram emot möjligheten att utforska hur ny teknik kan generera mer patientdata genom egenmonitorering. Att på sikt kunna koppla ihop enskild data med kvalitetsregister har stor potential att förbättra vården för alla patienter, samtidigt som administration för vårdpersonalen minskas.

Bred kompetens i projektgruppen

En förstudie har genomförts för att identifiera förutsättningar och lyfta frågeställningar till förberedelseprojektet. Fem huvudområden identifierades: Teknik, Infrastruktur, Affärsmodeller, Regelverk och Värderingar. Dessa områden bildar fem arbetspaket som kommer att utforskas vidare i projektet. Projektgruppen har bred representation från hälso- och sjukvården, kvalitetsregister, innovationsnätverk, health tech-industrin, samt läkemedelsindustrin.

Innovationsnätverket Future Position X kommer bland annat titta på olika möjliga affärsmodeller för hur den här typen av plattformar kan finansieras.

– Det är viktigt att hitta goda affärsmodeller för hur man kan använda data för att kunna bidra till ökad hälsa, och det är något som projektet kan bidra till, både i Gävle och på nationell nivå, menar Henrik Dahl, VD på FPX.

I projektet kommer FPX också att knyta till sig den nyblivna europeiska digitala innovationshubben HDS, vilket innebär att det blir det första projektet som HDS gör tillsammans sedan starten i somras.

– HDS insatser kommer att stärka hälsodata-projektet och samarbetet ligger i linje med den typen av samverkansinsatser över gränserna som vi behöver i Sverige för att skapa en stark hälso- och sjukvård.

Aktörerna:

Region Gävleborg kommer bidra med sina unika kunskaper om storskalig digitalisering inom hälso- och sjukvården och inom reumatologi. Regionen har redan idag en lösning för

egenmonitorering för reumatologiska patienter och förberedelse-projektet är förankrat i organisationen.

Platform 24 Healthcare AB är koordinerande part och teknikleverantör. Mer än 5 miljoner invånare har idag tillgång till vård genom medicinteknisk mjukvara som utvecklats av Platform24, inklusive Region Gävleborg. Platform24 kommer dessutom stå för

den största delen av medfinansieringen.

Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister, SRQ, är en av hörnstenarna för vård och forskning inom reumatologi i Sverige. SRQ är en nyckelaktör i projektet och deras registerhållare deltar i projektteamet.

Novartis är ett globalt läkemedelsbolag inriktat på innovativa läkemedel och samarbete med hälso- och sjukvården med målsättning att skapa så mycket värde som möjligt för patienter och samhälle. I projektet kommer Novartis fokusera på förändringslösningar som gör att nyttjandet av hälsodata ökar.

Future Position X, FPX, är en oberoende innovationshub som ägs av Region Gävleborg, Gävle kommun, samt representanter från näringslivet som delfinansieras av Vinnova, regionen, kommunen, samt EU. FPX ansvarar för att se över affärsmodeller kopplat till projektet.

Även Karolinska institutet och Svensk Reumatologisk förening är engagerade i projektet.

För mer information, kontakta:

Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24, epost: sara.dannborg@platform24.com tel: 0739-825842

Hälsoteknikbolaget Platform24 erhåller MDR-certifiering för digital triagelösning

Det nya EU-regelverket MDR, Medical Device Regulation, som trädde i kraft 2021, är en omfattande förändring av regelverket för medicintekniska produkter. Kravet på MDR-certifiering säkerställer att de medicintekniska tjänster och produkter som används inom vården och omsorgen är säkra och ändamålsenliga.

Platform24 är ett av de första svenska hälsoteknikbolag som erhåller certifiering enligt klass IIa. Bolagets automatiserade digitala vårdguide Triage24, som genomfört över 6 miljoner triageringar, bedöms vara den första triagelösning på den europeiska marknaden som certifieras. Märkningen innebär att produkten är kompatibel med de senaste regulatoriska kraven för medicinsk utrustning.

– Att uppnå MDR-certifiering är en mycket viktig milstolpe för oss och ett bevis på att vår digitala lösning för triage och vårdguidning är säker och lever upp till de högsta standarder för medicinsk utrustning, vilket är helt avgörande för oss, för våra kunder och framförallt för patientens säkerhet, säger Daniel Lillienau, VD på Platform24.

MDR-certifieringen innebär att Platform24:s produkt nu är anpassad och lever upp till de nya strängare regulatoriska kraven för att marknadsföra en medicinteknisk produkt i EU. Bolaget kan nu vidare expandera och utveckla den tekniska plattformen vilket inkluderar att utföra betydande förändringar av lösningarna och lägga till nya funktioner.

– Våra digitaliserade triageflöden ska alltid ha minst samma träffsäkerhet och kvalitet som den som uppnås genom traditionell triagering utförd av vårdpersonal. Vi har investerat mycket tid och resurser för att uppnå MDR-certifieringen och enligt vår kännedom är också Triage24 den första triagelösning i EU som certifieras och
erhåller CE-märkning, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24.

Om Triage24 

Triage24 är en digital automatiserad lösning för vårdguidning och triagering som enligt det medicinska protokoll som verksamheten väljer guidar patienten till rätt vårdnivå, tid och plats baserat på vårdbehov, brådskandegrad och eventuell listningsinformation. Platform24:s befintliga triagelösning används i ungefär hälften av Sveriges regioner och är då integrerad med regionens sjukvård och journalsystem.

Om European Medical Device Regulation (MDR)

Det nya EU-regelverket MDR, eller Medical Device Regulation trädde i kraft i maj 2021 och ersatte de tidigare europeiska direktiven för medicintekniska produkter och innebär den största förändringen av europeiska standarder för efterlevnad av medicintekniska produkter på över 20 år.

Syftet är bl.a. att skapa en tydligare reglering av mjukvaruprodukter för att säkerställa att de medicintekniska tjänster och produkter som används inom vården och omsorgen är säkra och ändamålsenliga. MDR innebär en avsevärd skärpning av kraven på teknisk dokumentation, nytta-risk-utvärdering, klinisk utvärdering, samt övervakning av eftermarknaden. Alla medicintekniska produkter och tjänster som lanseras efter 26 maj 2021 måste certifieras av ett så kallat anmält organ (“Notified Body”) för att få CE-märkas i enlighet med MDR och släppas på den europeiska marknaden.

För mer information: 
Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24 tel: 0739- 825842 eller Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24, tel +46706024523

Cerner och Platform24 i samarbetsavtal

–    Cerner och Platform24 delar visionen om en personcentrerad hälso- och sjukvård där patientresan genom hela vården är sammanhållen och trygg, oavsett behov. Platform24:s och Cerners unika och välbeprövade digitala lösningar är en viktig förutsättning för att skapa ett helt integrerat ekosystem runt patienten, säger Mike Pomerance, Managing Director, Cerner Norra Europa.

Cerner Virtual baseras på Platform24:s lösning för symtombedömning, triagering, digitala vårdmöten samt egenmonitorering. Cerner Virtual syftar till att skapa en integrerad och individuellt anpassad digital entré till all vård oavsett om den är akut eller planerad, där invånaren guidas till rätt vård, tidpunkt och plats baserat på behov och brådskandegrad. Allt tillgängligt i samma lösning för patient och vårdgivare.

–    Vi bygger nu en solid grund för ett långsiktigt samarbete som kommer att skapa stort värde för patienter och vårdpersonal. Vi har tillsammans en unik kapacitet att bygga det ekosystem runt patienten som många pratar om, med en helt integrerad och sömlös patientresa genom hela vården, säger Daniel Lillienau, VD på Platform24.

För mer information:

Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24, sara.dannborg@platform24.com

Matthew Pickett, marknadschef Cerner, mpickett@cerner.com

Om Platform24

Platform24 är ett av Europas ledande hälsoteknikbolag och utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolagets digitala lösningar för automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan är marknadsledande i Norden. Platform24 ägs av Investor, Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

Om Cerner

Cerner fokuserar på digitala lösningar som, i en del av ett ekosystem, involverar patienter i sin egen hälsa och stödjer hälso- och sjukvårdens medarbetare i sitt dagliga arbete. Våra lösningar möjliggör patientcentrerad vård som samverkar över vårdnivåer för att förbättra människors hälsa. Idag används våra lösningar på över 27 500 vårdenheter världen över. För mer info, besök www.cerner.se, följ oss på Twitter eller maila oss.

Nu får sörmlänningar en gemensam digital ingång till 1177 och 23 vårdcentraler

Region Sörmland har sedan sommaren 2021 med hjälp av Platform24:s digitala vårdplattform kunnat erbjuda sina invånare en digital ingång till 1177 Vårdguiden och några utvalda vårdcentraler. Nu utökas satsningen då 1177 Vårdguiden, regionens alla 19 vårdcentraler och fyra privata vårdcentralen får en central digital ingång – Vårdkontakt Direkt. Regioninvånare som söker vård kan snabbt och enkelt guidas automatiskt till 1177 Vårdguiden eller till den vårdcentral hen är listad på för ett digitalt besök

Så fungerar den digitala ingången 

Invånarna når den digitala ingången genom länk från talsvar till vårdcentralen eller 1177, via regionens hemsida eller regionens 1177-sida. Invånaren loggar in med BankID och väljer sedan om hen vill söka vård, kontakta BVC eller chatta med en sekreterare på vårdcentralen för administrativa ärenden. Patienten kan  beskriva  sina symtom i fritext, få hjälp att hitta rätt formulär och sedan bli guidad antingen till egenvårdsråd, chatt med sjuksköterska eller en akut hänvisning till 112 vid alarmerande besvär.

Den digitala ingången kommer att vara bemannad av sjuksköterskor alla helgfria vardagar mellan klockan 8-18 och invånarna kan använda tjänsten övriga tider för att skicka in sitt ärende eller för att få anpassade egenvårdsråd dygnet runt eller ställa sig i kö för kontakt nästkommande dag.

– Jag är riktigt stolt över att Platform24 bidrar till att öka tillgängligheten och samtidigt förbättra kontinuiteten i primärvården i Region Sörmland genom att patienten direkt får digital kontakt med sin egen vårdcentral. Vi ser nu att allt fler regioner går från att endast jobba med videobesök till att nyttja digital triagering och andra automatiska lösningar för att bättre och mer effektivt möta patienterna. Denna utveckling kommer verkligen göra stor skillnad för både patienter och vårdpersonal, säger Tobias Perdahl, vice vd och medicinsk chef på Platform24

Mer information finns att läsa på regionens hemsida

För mer information, vänligen kontakta: 

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se

Om Platform24
Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor, Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

Platform24 tecknar avtal med Skandia – säkerställer att kunderna får högsta medicinska kvalitet oavsett kontaktväg

Genom samarbetet med Platform24 kan Skandia erbjuda sina kunder ännu bättre service och utökad tillgänglighet. Försäkringskunderna kommer snabbt, tryggt och enkelt i kontakt med Hälsoslussen.
Hälsoslussen bemannas av sjuksköterskor från SRC som guidar kunden till rätt hjälp och lämplig vård.

– Vi har stort fokus på att förbättra kundupplevelsen och ett viktigt led i detta är att satsa mer på digitala lösningar. Med Platform24 ökar vi tillgängligheten för våra kunder, de kan boka tider och det går att få digital sjukvårdsrådgivning dygnet runt via en väg in. Våra kunder ska få rätt hjälp oavsett om det gäller förebyggande hjälp, rådgivning eller vård, säger Jan Karlsson, chef för Risk och Hälsa på Skandia.

– Vi är stolta över att få stödja ett av Sverige största och ledande försäkringsbolag i sin verksamhetsutveckling mot ännu mer sammanhållna, effektiva och kvalitativa kundresor. Vi är övertygade om att det gör skillnad för Skandias kunder och medarbetare, säger Rasmus Waller, Chief Commercial Officer på Platform24

Digital plattform ger medicinsk trygghet för både kunder och personal

Oavsett hur kunderna kontaktar Skandia, digitalt eller via telefon, säkerställer Platform24 att de får samma höga medicinska bedömning. I den digitala plattformen automatiseras och effektiviseras vårdärenden genom att både anamnestagning och triagering sker med stöd av medicinsk expertis. Kontaktar kunderna Skandia via telefon använder Hälsoslussen Platform24:s lösning som stöd för triagering som ligger till grund för val av vårdnivå. I de ärenden, där ett fysiskt vårdmöte är aktuellt, skickar Hälsoslussen vidare ärendena i sitt vårdgivarnätverk. Lösningen inkluderar även egenvårdsråd.

Digitala vårdmöten – smidig och enkel kundresa via Platform24

I de fall där digital vård är aktuellt kan Hälsoslussen sätta kunden i direktkontakt med en läkare. Dessa ärenden skickas sömlöst till Platform24:s systerbolag, den digitala vårdgivaren Doktor24. På kvällar och helger kan kunderna välja mellan att boka en tid eller att gå vidare till Doktor24:s sjukvårdsrådgivning.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24, 073-982 58 42 eller sara.dannborg@platform24.se

Om Platform24

Platform24 är ett hälsoteknikbolag som utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolaget är störst i Norden på automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan. Platform24 ingår i samma koncern som Doktor24, en av Sveriges ledande digitala vårdgivare, ägt av Investor och Apoteket.

Hur vårdens digitala revolution kommer förändra läkarens roll. Spoiler alert: Framtiden ser ljus ut

How healthcare’s digital revolution will change the doctor’s role. Spoiler alert: The future looks pretty bright

I den här artikeln introducerar vi fyra nya läkararketyper som växer fram då vård möter tech och människa möter maskin. Vi ser dessa arketyper som dom som lägger de digitala spåren för morgondagens vårdsystem. Detta framtida system är fullt patientcentrerat, byggt utifrån ”digital-first” och verkligt automatiserat. Ett system där digital och fysisk vård är sömlöst integrerad för att leverera fantastiska patientresor.

Översikt över de fyra arketyperna

 • The Builder – skapar de grundläggande byggstenarna för det digitala järnvägsnätet, bestående av nya lösningar, produkter och algoritmer.
 • The Innovator – kombinerar ihop dessa byggstenar till meningsfulla sätt att skapa morgondagens patientresor och kliniska arbetsflöden.
 • The Healer – drar nytta av dessa digitala lösningar och smata arbetsflöden för att kunna stödja människors hälsa och leverera sömlös vård i nya, virtuella miljöer, samt säkerställer ett lärande hybrid-vårdsystem.
 • The Leader – agerar som en ambassadör, som bryggar de tydligt olika kulturerna – från agil produktutveckling hela vägen till klinisk medicin – och säkerställer att järnvägen för morgondagens vårdsystem är säkert byggt och att tågen går enligt tidtabell.

Digital Hälsa: Regioner ”påtagligt” avlastade av digital coronamottagning

– Vår dataanalys visar att vårt digitala triageringsverktyg ger påtaglig avlastning för vårdpersonalen och ökad tillgänglighet till medicinsk information och vård för patienterna, säger Sara Dannborg, kommunikationschef på Platform24, till Digital Hälsa.

Det är uppgifter som vidimeras av Ida Kedling, verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg, när det gäller regionen där hon arbetar. ”Det är hög belastning på vården nu, men med den digitala ingången kan vi öka tillgängligheten och patienterna prioriteras redan i kön efter hur svåra besvär de har. Även hörselskadade kan enkelt få hjälp den här vägen”, säger Ida Kedling.

Den webbaserade coronamottagningen ingår i ett koncept med så kallad samlad digital ingång till vården. Den vårdsökande loggar in via Bank-id och får svara på automatiskt skapade frågor enligt medicinska protokoll och guidas sedan till relevant vårdnivå. Den vårdsökande erbjuds egenvårdsråd och information om sitt besvär. Bland alternativen finns även chattsamtal i form av ett journalfört vårdmöte online med sjuksköterska eller läkare, samt hänvisning till 112. Det finns för närvarande ett stort intresse för Platform24:s tjänst. – Flera regioner kommer under april månad att implementera digital ingång till vården och den integrerade coronamottagningen, säger Sara Dannborg.

Nya siffror: Coronamottagningen ger tydlig avlastning

Region efter region snabblanserar nu en digital central ingång i vården, där möjligheten till en nischad ”coronamottagning” är extra aktuell. På Platform24 jobbas det för högtryck och på bara några dygn kan en region ha en automatiserad digital vårdguide inklusive coronamottagningen, på plats.

Efter bara några veckor syns en påtaglig avlastning för de regioner som implementerat lösningen. Patienter som sökt för ”corona” i systemet:

 • 10 procent nöjer sig med den inledande informationen om coronaviruset och går inte vidare
 • 32 procent guidas till ett automatiskt egenvårdsråd, 42 procent av dessa valde att INTE gå vidare och ta kontakt med vårdpersonal, de fick alltså de råd de behövde utan att sjukvårdens resurser belastats.

”Det är redan efter några veckor tydligt att coronamottagningen tydligt avlastar och effektiviserar hanteringen så att patienter med större och mer akuta behov får hjälp fort samtidigt som vården nu kan ge snabb och korrekt information till alla som är oroliga och har frågor. Det krävs inte alltid kontakt med vårdpersonal, ofta räcker information och ett anpassat egenvårdsråd” säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Lösningen avlastar 1177 eller kan nås via hälsocentralens telefon och digitala kanaler.

Invånarna får enkel tillgång till uppdaterad information, råd och vård. Lösningen ger automatiserade egenvårdsråd och information och sorterar och prioritera efter vårdbehov. Patienten kan chatta med sjuksköterska som också kan guida patienten vidare i vården, digitalt eller fysiskt efter behov.

ÖP: ”Coronautbrott snabbade på digitala hälsocentraler”

From ÖP 2020-03-24:

”Spridningen av coronaviruset har påskyndat möjligheterna för länsborna att få digital hjälp från hälsocentralerna. Primärvårdsnämnden Anna Granevärn ser detta som en nödvändig åtgärd i en extrem situation.

– Det är otroligt viktigt att folk vågar söka vård när de behöver den och de senaste veckorna har vi sett att allt fler avbokar inbokade besök av rädsla för att bli sjuka, säger hon.

För några veckor sedan rapporterade ÖP om pilotprojekt i länet som skulle öka medborgares tillgänglighet till vård med hjälp av digitala verktyg. Dessa skulle testas på olika platser och på lite olika sätt beroende på hur situationen såg ut i till exempel Sveg, Strömsund eller Frösön och centrala Östersund. Sedan kom utbrottet av det nya coronaviruset som numera klassas som en pandemi. En global farsot.

I måndags började man låsa hälsocentralernas dörrar. Från och med i dag, 19 mars, kan alla som bor i Jämtlands län få kontakt med en distriktssjuksköterska via 1177 med hjälp av sitt bank-id.

– Det har gått otroligt fort. För en vecka sedan fick jag i uppdrag att skapa ett snabbspår för en digital kanal tillgänglig för alla medborgare, säger Anna Granevärn.”

Läs hela artikeln

svt.se: ”Region Gävleborg öppnar digital coronamottagning”

Ur SVT 2020-03-23:

Coronaläget är fortfarande lugnt inne på länets sjukhus men desto högre tryck är det på sjukvårdens telefoner. För att avlasta 1177 öppnar Region Gävleborg nu en digital coronamottagning.

Under helgen har ytterligare åtta fall av corona konstaterats i Gävleborg, det totala antalet är nu 24 stycken.

Det råder ännu inget högt tryck på länets intensivvårdsavdelningar men Region Gävleborg får många frågor om corona via telefon. Därför öppnar från och med i dag en digital coronamottagning som nås via 1177.se.

Där får patienten svara på frågor och chatta med en sjuksköterska. Syftet är att minska belastningen på 1177:s telefon och samtidigt underlätta identifieringen av misstänkta coronafall.

– 1177 har alldeles för långa köer, patienter kommer inte ens fram, och i kön så kanske det sitter en dam med jättebesvär med sin andning som inte kommer fram. Här har man istället möjlighet att skriva att man har jättebesvär, då hamnar man högst upp i kön och tas om hand på en gång och hänvisas rätt, säger Ida Kedling, verksamhetsutvecklare.

Watch the broadcast in SVT