Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar spelar en viktig roll i sjukvårdens ekosystem genom att integreras med vårdplattformar och vårdgivare för att enkelt ge tillgång till medicinska behandlingar och läkemedel. Genom att erbjuda försäkringsplaner möjliggör de ekonomisk täckning för både individer och organisationer.

Utmaningar

Samordning av vård och kontinuitet

Försäkringsbolagen måste samordna vården mellan olika vårdgivare för att säkerställa sömlösa övergångar och kontinuitet. Effektiv kommunikation mellan vårdpersonal och försäkringstagare är avgörande för att kunna leverera heltäckande och väl samordnad vård.


Förbättra patienternas engagemang

Sjukvårdsförsäkringsgivare strävar efter att öka patientnöjdheten genom att erbjuda en personlig och patientcentrerad vård. Detta inkluderar att tillhandahålla tydlig och tillgänglig information och utnyttja digital hälsoteknik för att förbättra den övergripande patientupplevelsen.


Konkurrens om kunderna

Det är hög konkurrens om kunderna bland försäkringsbolagen, vilket sätter press på att erbjuda förmånliga försäkringsskydd, konkurrenskraftiga premier och innovativa tjänster för att behålla och locka kunder.

Platform24s lösningar för sjukvårdsförsäkringar

Hantering av stora patientvolymer

Vår lösning Front door gör det enkelt att ge och få tillgång till öppenvårdstjänster. Genom att effektivisera schemaläggningsprocessen och erbjuda en enkel onlineåtkomst kan sjukhusen effektivt hantera höga patientvolymer, minska väntetiderna och skapa bättre patientflöden.

Kontinuitet i patientvården

Vår egenmonitoreringslösning gör det möjligt för sjukhus att överbrygga klyftan i vårdkontinuiteten genom att fjärrövervaka patienter efter utskrivning eller under öppenvård. Kontinuerlig övervakning av vitalparametrar, medicinering och symtom gör att sjukhusen kan ingripa tidigt, minska antalet återinläggningar och säkerställa konsekvent vård även utanför sjukhusområdet.

Säkerställa effektiv fördelning av resurser

Platform24’s self-service and triage capabilities automate processes, such as administrative tasks, which optimises resource allocation. That, together with our RPM and Pathways solutions, will help streamline the patients care processes, allowing the practitioners to focus on their patients.

Integrering av komplexa sjukvårdssystem

Vår lösning underlättar sömlös integration och interoperabilitet mellan olika vårdsystem. Genom att integrera elektroniska patientjournaler, tidsbokningssystem och andra relevanta system kan vårdgivare förbättra kommunikationen och stärka vårdsamordningen mellan olika avdelningar.

Upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet

Vi gör det möjligt för sjukhus att förbättra kvalitets- och patientsäkerheten. Genom att implementera funktioner som Pathways och egenmonitorering kan sjukhusen förbättra efterlevnaden av lagstadgade krav, minska antalet negativa händelser och kontinuerligt förbättra patientresultaten.

Införa och använda digitala hälsotekniker

Platform24s produktutbud innehåller flera funktioner, såsom chatt- och videokonsultation samt egenmonitorering, vilket gör det möjligt för sjukhus att förbättra tillgången till vård och effektivisera processer. Allt i en lösning.

 

Förbättrad vård, engagemang och konkurrensfördelar

Våra digitala lösningar är integrerade och patientfokuserade och säkerställer en förbättrad och kundcentrerad vårdresa, vilket gör det möjligt för sjukförsäkringsleverantörer att få en konkurrensfördel i ett snabbt föränderligt vårdlandskap.