Sjukhus

Sjukhus är hörnstenen i sjukvården och tillhandahåller ett brett utbud av medicinska tjänster och kritisk vård till personer i nöd. Sjukhusen spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda heltäckande vårdlösningar, allt från akutbehandlingar till specialiserade ingrepp. De säkerställer tillgång till vård av hög kvalitet dygnet runt.

Utmaningar

Hur vården är uppbyggd varierar i stor utsträckning mellan olika länder och sjukvårdssystem. Dock finns det flera gemensamma teman som sjukhus stöter på i sin verksamhet.

Hantering av stora patientvolymer

Ett stort inflöde av patienter leder till överbeläggningar och ökat tryck på resurserna. Detta kan leda till långa väntetider, försämrad patientvård och utmaningar med att upprätthålla ett optimalt patientflöde.


Kontinuitet i patientvården

Sjukhusen står inför utmaningar när det gäller att säkerställa kontinuitet i vården efter utskrivning, särskilt under uppföljningar inom öppenvården, vilket orsakar luckor i patientövervakningen och potentiella risker för återinläggning.


Resursfördelning

Att säkerställa tillräckliga personalnivåer, optimera användningen av utrustning och hantera tillgången på vårdplatser är ständiga utmaningar som påverkar patientvården, verksamhetens effektivitet och kostnadseffektiviteten.


Integrering av komplexa sjukvårdssystem

Stora sjukhus omfattar vanligtvis flera avdelningar, specialiteter och sjukvårdssystem, där det måste finnas en sömlös integration mellan olika system, elektroniska patientjournaler och medicinsk utrustning.


Upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet

Sjukhusen måste konsekvent upprätthålla höga standarder för kvalitet och patientsäkerhet. Detta omfattar läkemedelsadministration, kirurgiska ingrepp och patientövervakning, där efterlevnaden måste säkerställas.


Införa och använda digital hälsoteknik

Stora sjukhus står inför utmaningar när det gäller att införa och integrera digital hälsoteknik. Att använda elektroniska patientjournaler, telemedicin, egenmonitorering och dataanalys kräver betydande investeringar och noggrann planering för att säkerställa en sömlös integration och maximera fördelarna med tekniken.

Platform24s lösningar för sjukhus

Med Platform24 kan sjukhusen ta itu med dessa utmaningar direkt, förändra vården och öka patienternas engagemang.

Hantering av stora patientvolymer

Vår lösning Front door gör det enkelt att ge och få tillgång till öppenvårdstjänster. Genom att effektivisera schemaläggningsprocessen och erbjuda en enkel onlineåtkomst kan sjukhusen effektivt hantera höga patientvolymer, minska väntetiderna och skapa bättre patientflöden.

Kontinuitet i patientvården

Vår egenmonitoreringslösning gör det möjligt för sjukhus att överbrygga klyftan i vårdkontinuiteten genom att fjärrövervaka patienter efter utskrivning eller under öppenvård. Kontinuerlig övervakning av vitalparametrar, medicinering och symtom gör att sjukhusen kan ingripa tidigt, minska antalet återinläggningar och säkerställa konsekvent vård även utanför sjukhusområdet.

Säkerställa effektiv fördelning av resurser

Platform24’s self-service and triage capabilities automate processes, such as administrative tasks, which optimises resource allocation. That, together with our RPM and Pathways solutions, will help streamline the patients care processes, allowing the practitioners to focus on their patients.

Integrering av komplexa sjukvårdssystem

Vår lösning underlättar sömlös integration och interoperabilitet mellan olika vårdsystem. Genom att integrera elektroniska patientjournaler, tidsbokningssystem och andra relevanta system kan vårdgivare förbättra kommunikationen och stärka vårdsamordningen mellan olika avdelningar.

Upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet

Vi gör det möjligt för sjukhus att förbättra kvalitets- och patientsäkerheten. Genom att implementera funktioner som Pathways och egenmonitorering kan sjukhusen förbättra efterlevnaden av lagstadgade krav, minska antalet negativa händelser och kontinuerligt förbättra patientresultaten.

Införa och använda digitala hälsotekniker

Platform24s produktutbud innehåller flera funktioner, såsom chatt- och videokonsultation samt egenmonitorering, vilket gör det möjligt för sjukhus att förbättra tillgången till vård och effektivisera processer. Allt i en lösning.

 

Optimerad resursallokering och förbättrad sjukhusverksamhet

Genom att övergå till Platform24s lösning för patientengagemang och digital vård kan sjukhus uppnå ett betydande mervärde.