Ny
Seminarium - Den digitala omställningen i vården pågår – men håller vårdens styrning och mätning kurs mot målet? Läs mer

Consultation

Möjliggör virtuell kommunikation och vårdmöten med patienter eller annan vårdpersonal på ett säkert och lättillgängligt sätt.

Effektiv interaktion mellan patient och vårdgivare

Våra konsultationsprodukter tillhandahålls genom väletablerad programvara och möjliggör att både patienter och vårdgivare kan inleda kommunikation. Vårdgivare kan även bjuda in andra kliniker att delta i möten, till exempel för att få en andra åsikt, antingen tillsammans med patienten eller separat. Vid dessa möten kan den inbjudna gästen få möjlighet att ta del av patientinformation och journaler.

Fördelar med virtuella besök

 • Patientupplevelse, tillgänglighet och flexibilitet
  Virtuella konsultationer ökar tillgängligheten utanför ordinarie kontorstid och underlättar bättre kontinuitet i vården. Personliga läkare är bara några klick bort, och både patienter och läkare har full tillgång till tidigare kommunikationer. Dessutom gör vår plattform det enkelt och bekvämt att involvera en tredje part, såsom en anhörig, en tolk eller annan vårdgivare.
 • Kostnadsbesparingar
  Delvis automatiserade chattar ger vårdpersonal effektivare kommunikationsverktyg, vilket minskar den administrativa arbetsbelastningen och sparar tid.
 • Medicinsk säkerhet
  Konsultationsmoduler hjälper till att säkerställa efterlevnad av behandlingsriktlinjer genom att varna läkare i fall av farliga symtomkombinationer. Dessutom kan utövare enkelt konsultera kamrater, snabbt rapportera hälsooegentligheter och erbjuda ökad transparens för patienter.
 • Personaltillfredsställelse
  Majoriteten (98%) av vårdpersonalen är mycket nöjda med att använda virtuella konsultationer genom Platform24. Den minskade administrativa arbetsbelastningen och den intuitiva introduktionsprocessen gör konsultation praktiskt taget till en roligare och effektivare upplevelse.

Hantering av tidsbokningar och åtkomstkontroll.

Med Workspace blir vårdpersonalens arbetsdag enklare.

Vårdgivarens överblick

Ger en tydlig överblick över relevanta möten, med både patienter och kollegor.

Pågående och schemalagda möten presenteras alla som en kö.

Väntrum

Ett virtuellt utrymme där patienter loggar in innan de tas emot av en läkare och meddelar läkaren att de är redo.
Patienten är sedan fri att stänga ”väntrummet” och kommer att få ett meddelande när klinikern startar mötet.

Åtkomstkontroll

Vårdgivaren kan tilldela kliniska användare som har tillgång till vårdenheter och styra vilken information de kan komma åt.
Åtkomstkontroll är avgörande för medicinsk laglig efterlevnad och för att säkerställa patientens integritet.

Klinikerstöd

Automatiska anteckningar

För att minska tiden som spenderas på administratören genomfördes symtomintervjun av en bot innan mötet med en läkare. Svaren samlas in och sammanställs automatiskt till en medicinsk anteckning. Formatet är redo för EPJ och kan ses och redigeras av läkaren.
Den överförs enkelt till EPJ av läkaren, eller sömlöst genom en integration.

Flaggor

Flaggor är varningar som utlöses av alarmerande svar på ett medicinskt frågeformulär. När den utlöses får utövaren besked om att viktig information har samlats in i intervjun som förbättrar både kvalitet och effektivitet.
Vi erbjuder för närvarande 40+ flaggor (som ökad självmordsrisk, specifika diagnoser eller alarmerande symptom.

Text och bilagor

Tillåter läkare och patienter att interagera genom att skicka meddelanden till varandra och bifoga filer.

Patientförmåner

 • Samtal är tillgängligt för patienten efter mötet
 • Tillåter synkrona konsultationer under långa tidsperioder

Vårdgivarens förmåner

 • Översikt över tidigare diskussioner
 • Enklare ärenden att överlämna mellan läkare
 • Få bekräftelse på att patienten har sett meddelanden

Individuellt frasbibliotek

Vårdgivare kan skapa anpassade fraser som skickas ut automatiskt, vilket påskyndar chatten cirka 10 gånger. Det resulterar också i högre kvalitet, eftersom läkare kan förbereda och återanvända nyanserade fraser efter eget tycke.

Tvåpartsljud- och videomöten

Koppla samman patienten och vårdgivaren genom ljud- och videosamtal.

 • Schemalagda eller ad hoc: Samtal kan schemaläggas i förväg eller initieras ad hoc från en pågående chattsession
 • Tidsloggad: Ljud-/videosessioner är tidsloggade, vilket gör det enkelt att se när ett videosamtal inträffade och hur länge det varade
 • Autokontroll: Tillåt patienter att kontrollera sin ljud-/videoutrustning före samtalet. Detta gör att möten löper smidigare och ökar utövarnas tillfredsställelse.

Klinisk administration

Uppgiftshanterare – att-göra-listor för vårdgivare

Visar en lista med uppgifter. Uppgifterna kan skapas automatiskt baserat på anpassningsbara regler (t.ex. intyga ett rapporterat patientvärde) eller manuellt (t.ex. en läkare som skapar en uppgift för en sekreterare att skicka en remiss).
Uppgifter kan tilldelas antingen roller eller specifika individer.
Fastnade uppgifter kan snoozas och gömmas tills det är möjligt att slutföra, för att hålla listan lätt att överblicka och navigera i.

Omedelbar feedback – förslag och oegentligheter

Tillåter läkare att enkelt rapportera oegentligheter eller skicka feedback om systemet och innehållet. Rapportering kan göras under eller efter möten.
Alla användare kan rapportera oegentligheter, men endast utsedda personer kan se och hantera dem.
Baserat på feedbacken förbättrar och utvecklar vi kontinuerligt plattformen och tjänsterna.

Strukturerat fält för medicinska anteckningar

Skapa din föredragna struktur och namngivning för medicinska anteckningar. Med den här funktionen kan du se till att anteckningarna läggs till i journalen på ett strukturerat sätt och att alla följer samma principer.
Anteckningarna kan vara fritext eller innehålla ICD-koder. Med koderna är det lätt att få en överblick och det möjliggör även automatisk överföring till EPJ (kräver Connect-produkt EPJ-integration)

Överlämningsfunktioner

Överför ett möte till en annan roll eller praktiker före eller under en konsultation.

Use case

Ett typiskt användningsfall skulle vara att en sjuksköterska tilldelas en tid och inser att en läkare behövs. Om både patienten och läkaren är tillgängliga kan tiden omedelbart överlämnas till läkaren som fortsätter konsultationen

Manuell triage på uppdrag av en patient

Assisterad triage

Tillåta en läkare att gå igenom triageflödet på uppdrag av en patient via telefon genom att använda samma logik som den digitala triage. Resultaten och rekommendationerna är desamma, oavsett kanal.

Efter att triagen har utförts skapas en automatisk journalanteckning baserat på patientens svar.

Fördelar med vår Assisted Triage-lösning

 • Konsistens: alla patienter får samma upplevelse och resultat, oavsett vilken kanal som används
 • Effektivitet: EPJ-anteckningar genereras automatiskt och kan överföras sömlöst
 • Medicinskt säkert: Stöd för att snabbt identifiera akuta fall och ett säkert sätt att underlätta utbildning av personal

Samarbeta med dina kollegor

Samarbetande konsultation

Delta i en kollegachatt för att söka patientråd, med möjlighet att bjuda in läkare både inom och utanför din vårdenhet. Patientens information är tillgänglig för alla läkare på plattformen, vilket effektiviserar granskningsprocessen. Dessutom lagras chatthistoriken för framtida referens.

Use Case

Denna funktion används ofta i primärvården för att konsultera med specialistvård.

Gruppchatt med patient och läkare

Samarbeta med kollegor genom att bjuda in dem till en pågående patientdialog. Förutom att komma åt patientchatten kan deltagande kliniker även komma åt en intern chatt kopplad till patientbesöket. Denna interna chatt gör det möjligt för läkare att föra en separat diskussion sinsemellan utan att patienten är inblandad.

Delat frasbibliotek

Ett ”delat frasbibliotek” kompletterar de individuella fraser som skapats av läkare med vanliga fraser av hela vården.

Genom att ge alla läkare tillgång till samma uppsättning fraser kan möten genomföras mer effektivt, medan patientinteraktioner kan bli mer konsekventa och strömlinjeformade.

Till exempel kan läkare uppmanas att använda specifika fraser när de avslutar möten och bekräftar att patienten är redo att logga ut.

Videokonsultationer med flera parter

Schemalägg, bjud in och arrangera enkelt möten eller gruppmöten som involverar flera läkare och/eller patienter.

Use Cases:

 • Flera läkare har en intern session (t.ex. intern utbildning eller medicinsk konferens)
 • Flerkompetenspatientbesök (t.ex. primärvård och specialistvård som går med i en session tillsammans)
 • Gästdeltagande i patientbesök (t.ex. Krävs för att inkludera en förälder, annan släkting eller en översättare)

Dela din skärm

Dela din skärm med patienter eller kollegor

Dela med patienter

Skärmdelning är särskilt användbart för att utbilda patienterna.
Detta kan vara en psykolog som visar en övning eller en läkare som ger instruktioner om hur man tar ett specifikt läkemedel.

Dela med kollegor

Skärmdelning ger ett betydande värde under medicinska möten och konferenser, eftersom det säkerställer att läkare tittar på samma material samtidigt.

Presentatörer kan också lyfta fram nyckelpunkter och tillhandahålla visuella hjälpmedel, vilket förbättrar inlärningsupplevelsen för alla deltagare.