New
IT i vården-Egenmonitorering. Läs mer

Självbetjäning & Automation

Via vår self-service och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla tids- och personalresurser.

Patientvänliga gränssnitt

Med miljontals patientkontakter varje år erbjuder våra plattformar det mest omfattande och beprövade systemet för automatiserad triage och upprättande av patientjournaler samt dirigering inom de nordiska länderna.

Patienterna får anpassade råd och support via vårt intuitiva och patientvänliga gränssnitt. Plattformen matchar även behovet att leverera bästa möjliga vård utifrån rådande förhållanden.

Med vår självbetjäning erbjuder vi snabb och medicinskt säker:

 • Journalföring genom helt anpassningsbara formulär
 • Automatiserad dirigering och triage till rätt vårdnivå efter både behov och tillgänglighet
 • Rådgivning om egenvård
 • Besöksbokning för fysiska eller digitala besök
 • Vår algoritm är baserad på fastställda nationella triageprotokoll och utvecklas samt förbättras kontinuerligt.

Självbetjänings- och automationsmoduler

 • Medicinska frågeformulär (anpassningsbara)
 • Skapande av patientjournaler
 • Triage (fullständigt konfigurerbar)
 • Automatiserad dirigering till tillgängliga vårdinrättningar
 • Bokning
 • Eskalering

Helt anpassningsbart

Beroende på behoven i er verksamhet, välj våra standardiserade medicinska vårdformulärs- och triageverktyg som följer nationella protokoll, eller gör obegränsade inställningar för att styra er vårdkedja fullt ut.

Medicinska frågeformulär utgör underlag för journalföring inför, under och efter patientbesök.

En läkare kan exempelvis skicka ett formulär med poängsättning direkt till en patient att fylla i hemma. Ett exempel på detta är självskattningen Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) där det finns misstankar om att patienten kan lida av depression. När formuläret har skickats till patienten bedöms de uppgifter som lämnats på formuläret automatiskt och berörd vårdgivare uppmanas att vidta föreslagna åtgärder enligt medicinska riktlinjer.

Läkare kan också upprätta återkommande formulär för patienter som regelbundet behöver rapportera förändringar i sitt mående.

Patienter beskriver sina symptom till en chattbot och får rekommendationer om hur de ska göra sedan, samt ett ”bokningsärende” som tar dem till rätt vårdnivå. Där så anses lämpligt kan patienter välja att direkt hämta relevant egenvårdsinformation (för tillfället inte tillgängligt i vissa regioner).

Andra alternativ som nästa steg är bokning av fysiska eller visuella besök, att påbörja ett virtuellt besök direkt eller en omedelbar remiss till akutvård. Om patienten fortsätter till ett besök integreras all information i en patientanamnes som kan delas med alla vårdgivare för samma patient.

Bland många chattbotar som finns på marknaden idag faller en del inom kategorin “manuell triage” som ännu utgår från att en människa gör alla vårdbedömningar. Andra är mer experimentella, förmodat självlärande, AI-verktyg utan tillräckligt beprövade medicinska underlag. Vi intar ett balanserat mittläge. Vår triagelogik är deterministisk och helt transparent. Den utgår från svenska nationella triageprotokoll som har använts utbrett i hundratals miljoner patientfall under flera årtionden.

Routing eller Dirigering gör triage till en ännu effektivare metod genom att rekommendationerna anpassas baserat på den relevanta vård som finns att tillgå. 

Systemet optimerar för både tillgänglighet och kontinuitet i vården, och tar hänsyn till patientspecifika faktorer såväl som lokal tillgänglighet. Om till exempel patienten redan är listad på en vårdcentral eller en viss husläkare så kommer detta att beaktas under triageprocessen.

Systemet kopplar dessutom upp sig mot andra system (t.ex. för att generera automatiska labbremisser). Våra kunder har upplevt avsevärda besparingar med hjälp av vår lösning i att prioritera covid-19-test enligt nationella riktlinjer.

Bokningsmodulen gör det möjligt för patienter att själv boka fysiska eller virtuella besök. Patienten får åtkomst till lämpliga kalendrar baserat på den tjänst som efterfrågas samt hur brådskande besöket är.

I ett offentligt vårdsystem kan detta innebära att patienterna väljer mellan tillgängliga läkare på en vårdcentral. Å andra sidan kan det i en situation som utgår från privat sjukförsäkring innebära att patienter väljer mellan specialister i ett försäkringsbolags nätverk av vårdgivare.

Appen kan direkt visa vårdgivarens akutmottagning eller bokningssystem för automatisk bokning utan mänsklig interaktion. Eftersom patienten har genomgått triage innan bokningen görs kan vårdgivare vara säkra på att de tillgängliga tiderna fylls av rätt patientgrupper.

Eskalering är vår mest avancerade automationsprodukt och den används för att optimera balansen mellan tillgänglighet och kontinuitet i vården i komplexa vårdgivarsystem.

Systemet kan exempelvis söka efter en mycket specifik medicinsk kompetens utifrån patientens behov, så som arytmi. Om det inte finns någon specialist tillgänglig inom en fördefinierad tidsrymd identifierar systemet en hjärtspecialist i området. Om en kardiolog inte lokaliseras inom en säker tidsperiod för berörd patient kan fallet istället dirigeras till en lokal vårdcentral eller, om detta inte är möjligt, till en regional hotline.