New
Seminar-Så kommer framtidens hälso - och sjukvård i Region Västra Götaland att digitaliseras Se video här

Egenmonitorering

En viktig komponent av den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen för patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare.

Ingen är bara ”en kroniker”

Personer som lever under kroniska förhållanden är så mycket mer än bara kroniska patienter. Utöver att de ska hantera sitt tillstånd kan de också – som alla andra – vakna med ont i halsen eller ådra sig en skada som kräver läkarvård.

Med vår Egenmonitoreringsmodul kan dessa patienter anpassa alla sina vårdkontakter till ett och samma gränssnitt (istället för att ha flera appar och verktyg) för att göra patientupplevelsen så sömlös som möjligt.

Integrerade digitala vårdkedjor

Egenmonitorering av patienter (även kallat Remote Patient Monitoring eller RPM) används för externa patienten som behöver ha en tät kontakt med sina vårdgivare, under längre tid eller under en angiven återhämtningstid. Det omvandlar en rad personliga möten till bekvämare digitala incheckningar som sparar alla både tid och pengar. Använd det parallellt med andra moduler för att tillhandahålla en samlad plattform för både patienter och läkare samt för akuta, episodiska och kroniska flöden.

Kronisk behandling och postoperativ vård

RPM är en effektiv och patientcentrerad modul som främst används för kroniska patienter. Vanliga diagnosgrupper som kan vara relevanta i en RPM-miljö inkluderar diabetes, hypertoni, reumatoid artrit (RA), astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Dessa lösningar kan också användas för tillfällig uppföljning (t.ex. postoperativ vård) eller för att upptäcka variationer utanför läkarens mottagning.

Fördelar med RPM

 • Kostnadsbesparingar
  Hantera fler patienter med fjärruppföljning av patienter (RPM). RPM ökar läkarens tid med automatiserade arbetsflöden, beslutsstöd, medicinska förslag, samlade bedömningar med mera. Detta gör att vårdgivare kan ägna mer tid åt patienterna och mindre åt pappersarbete. Det ökar även effektiviteten genom att automatiskt vägleda patienterna till rätt resurser.
 • Medicinsk säkerhet
  Många kroniska patienter har endast en eller två fysiska interaktioner per år med vårdpersonal trots att de lever med sina sjukdomar varje dag, året runt. RPM kan erbjuda en konstant vårdnärvaro för patienter och generera fler datapoäng åt läkare.
  Strukturerade medicinska protokoll kan dessutom säkerställa bästa praxis för att underlätta för vårdteam att arbeta förebyggande istället för bara reaktivt, och så att patienter blir mer engagerade i sin sjukdomshantering.
 • Patientupplevelse och tillgänglighet
  För kroniska patienter med RPM-verktyg finns hjälp från deras vårdgivare endast ett klick bort med en öppen asynkron meddelandekanal. Den första i personalen som svarar kan se hela patientens hälsostatus och snabbt avgöra om hur deras fall ska prioriteras.
 • Personaltillfredsställelse
  Automatiserad administration och samlad bedömning av rutinfall ger läkare mer tid över till att utveckla sitt förhållande till patienten och mer tid åt att gå djupa in i utmanande medicinska fall.

Moduler för Egenmonitorering

Stärker patienter i att dela hälsodata med sina vårdgivare.

Patienter kan bjudas in till att besvara frågor med jämna mellanrum, ladda upp bilder och ansluta sensorer som regelbundet mäter objektiva data (t.ex. blodtryck och pulsfrekvens). Detta gör det möjligt för patienter att följa utvecklingen av deras egna sjukdomar och data delas med deras utvalda vårdteam.

Typiskt sett är systemet inställt så att det finns kontinuerligt öppna vårdkanaler (t.ex. säker e-post), vilket ger sårbara patienter enkel åtkomst till sina vårdgivare. Läkaren kan å sin sida få åtkomst för att enkelt kunna starta eller boka ett chatt- eller videosamtal i realtid och ta hand om akuta vårdbehov (t.ex. ett hembesök eller justering av ordinerade läkemedel).

Skapa sofistikerade medicinska vägar där olika typer av aktiviteter och deras inbördes ordning är väldefinierade.

Kliniker och sjukhus kan utarbeta vårdplaner som börjar med ett specifikt vårdmål (t.ex. ett blodtryck på 140/90 mm/Hg) och definiera ett antal återkommande aktiviteter (t.ex. besök, labbprover, frågeformulär och rehabilitering). Varje diagnosgrupp får sin egen särskilda planmall. Från mallen kan läkare skräddarsy individuella vårdplaner för patienter eller alternativt designa en vårdplan från början (utan mall).

Vårdplaner kan innehålla meddelandeutlösare så att vårdgivare underrättas när värden eller förändrade värden fördefinierade trösklar. Trösklar kan baseras på individuella data och formulär eller så kan de anpassas efter fastställda poäng från självskattningar (t.ex. MADRS-S).