New
Vitalis 23-25 Maj 2023 Läs mer

Egenmonitorering

Medicinskt säkra lösningar som hjälper patienten att hålla koll på sin egen hälsa utan att behöva besöka en vårdmottagning.

Genom att integrera Egenmonitorering i vår heltäckande vårdplattform kan vi uppnå bättre resultat och öka patientens eget engagemang.

Sänkta kostnader när patienter kan vårdas hemifrån

Egenmonitorering får allt större betydelse inom vården i takt med att vårdkostnaderna för patienter med kroniska åkommor ökar. Vi lever allt längre och många har två eller fler kroniska besvär, vilket innebär ett ökat behov av innovativa lösningar som kan hjälpa patienter att hantera sin vård hemifrån.

Med vår egenmonitoreringslösning “Remote Patient Monitoring” kan vårdgivare hålla sina patienter under uppsikt utan frekventa fysiska besök. Detta är framförallt betydelsefullt för patientgrupper med besvär som kräver monitorering på daglig basis, eller ibland tätare än så. Vår lösning gör det möjligt för patienter att mäta sina vitalparametrar och rapportera kring symptom, för att sedan dela den informationen med sin vårdteam i realtid. På så sätt kan negativa trender upptäckas i god tid, vilket minskar risken för allvarliga och kostsamma utfall.

Ingen är bara ”en kroniker” – egenmonitorering som del av en helhet

Personer som lever med kroniska besvär är så mycket mer än bara “kroniska patienter”. Förutom att hantera sin sjukdom kan dom också, precis som vem som helst, vakna upp med ont i halsen eller råka ut för en skada som kräver operation.

Vi tror på egenmonitorering som en del av den övergripande vårdresan. Med platform24 möjliggör ni för era patienter att nå er genom en och samma ingång – oavsett kontaktorsak. Egenmonitorering sköts i samma app som patienten använder för att söka annan vård, ta del av provresultat eller läsa sin journal.

Kronisk behandling och postoperativ vård

Vår egenmonitoreringslösning har två huvudsakliga användningsområden:

Kronisk vård
Vanliga diagnosgrupper som kan vara relevanta i en RPM-miljö inkluderar diabetes, hypertoni, reumatoid artrit (RA), astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Efter operation

Med vår lösning ges möjlighet att tillfälligt följa upp en patient, exempelvis efter en operation, och tidigt upptäcka avvikelser.

Fördelar med RPM

 • Kostnadsbesparingar
  Möjligt att hantera fler patienter då vår lösning genom automatiserade arbetsflöden, beslutsstöd, medicinska förslag, samlade bedömningar m.m. förenklar för läkaren. På så sätt kan vårdgivare ägna mer tid åt patienterna och mindre åt pappersarbete.
 • Medicinsk säkerhet
  Många kroniska patienter har endast en eller två fysiska interaktioner per år med vårdpersonal trots att de lever med sina sjukdomar varje dag, året runt. Egenmonitorering möjliggör känslan av att någon håller koll även utanför de fysiska träffarna samtidigt som läkaren får långt fler datapunkter.

  Strukturerade medicinska protokoll kan dessutom säkerställa bästa praxis och göra det enklare för vårdteam att arbeta förebyggande snarare än reaktivt. Detta samtidigt som patientens eget engagemang ökar.
 • Patientupplevelse och tillgänglighet
  Patients upplevda trygghet och nöjdhet ökar när vårdgivaren finns ett klick bort, via en asynkron meddelandekanal. Den första i personalen som svarar kan se hela patientens hälsostatus och snabbt avgöra om hur patientens fall ska prioriteras.
 • Personaltillfredsställelse
  Automatiserad administration och samlad bedömning av rutinfall ger läkare mer tid över till att istället utveckla sin relation till patienten och fokusera på mer utmanande medicinska fall.

Moduler för Egenmonitorering

Möjliggör för patienten att rapportera data från medicinsk hårdvara eller subjektivt upplevda symptom genom frågeformulär. Det stora utbudet av formulär tillsammans med plattformens flexibilitet innebär att vårdprocesser kan anpassas efter både patient och vårdgivare På så sätt kan du som vårdgivare skapa vårdresor som patienten faktiskt tar del av och som dessutom sparar tid för vårdanställda, samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Manuell inmatning av data

Standardiserade formulär för data som som inte kan överföras automatiskt

 • Kvalitativ och subjektiv data (ex.v. depressionsformulär)
 • Objektiv data från hårdvara som ännu inte stödjer automatisk överföring av data

PROM

Standardiserade formulär för PROM (Patient Reported Outcome Measures)

Vårdgivargränssnitt för_

Care plan builder
Definiera vårdplaner och patientgrupper

Care plan manager
Hantera grupper av patienter med samma kroniska sjukdom

Medical data analysis
Följ individuella patienter över tid med hjälp av lättöverskådlig datarepresentation

Individual threshold limits
Ingen är den andra lik – här ges möjlighet att sätta individuella gränsvärden baserat på ålder, kön eller andra faktorer

Auto-attestations
Värden som anses normala vidimeras automatiskt, vilket möjliggör för vårdpersonal att fokusera sin tid till värden som ligger utanför satta gränsvärden och således kräver särskild uppmärksamhet

Trend analysis
Vi erbjuder en MDR-certifierad algoritm som analyserar trender, vilket möjliggör att enkelt och automatiskt flagga värden som anses onormala för den enskilda patienten

Adaptive logic
Frågeformulär som automatiskt skickas ut till patienten kan anpassas utifrån de värden som patienten rapporterar. På samma sätt kan frekvensen för framtida utskick justeras.

Automatic customised messages
Anpassade meddelanden kan skickas automatiskt till patienten vars innehåll baseras på de värden som rapporterats in

Alla de hårdvaruintegrationer som stöds av Platform24 kan användas som input för flera olika vårdresor, så som:

 • Hypertoni
 • Hjärtsvikt
 • Astma
 • IBD
 • Diabetes typ II
 • Etc.

Alla medicinsk hårdvara som stöds av vår plattform tillåter automatisk, trådlös överföring av data till appen.