Alla inlägg av catalinarivera

Platform24 fördubblar omsättningen och satsar på internationalisering

Hälsoteknikföretaget Platform24 räknar med att öka sin försäljning i år till cirka 150 miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med fjolårets omsättning på 75 miljoner. “Vi har starka tillväxtambitioner för de kommande tre åren. Vi ska växa genom att fortsätta arbeta med våra svenska kunder, men framför allt genom den internationalisering som vi i dag har påbörjat”, säger bolagets vd Daniel Lillienau i en intervju med Digital Hälsa.

Läs hela artikeln

Platform24s blivande vd digitala ekosystem ger stor potential

Byggandet av digitala ekosystem ger stor potential för vårdens digitalisering” säger Fredrik Ohlsén, tillträdande vd för hälsoteknikföretaget Platform24 Healthcare, i en intervju med Digital Hälsa.

– Jag tror att det handlar om att våga fortsätta digitalisera i sjukvården. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren, men digitaliseringen i vården är på många sätt fortfarande i ett tidigt skede där mycket fokus varit på primärvård och lättakuta tillstånd. När vi nu bygger digitala ekosystem, där även specialistvården och lösningar för kroniskt sjuka patienter integreras, är potentialen mycket större än så, säger Fredrik Ohlsén.

Läs hela artikeln

Fredrik Ohlsén ny VD för Platform24

Fredrik Ohlsén är idag VD och koncernchef för Orange Cloud for Business Europe som tidigare hette Basefarm samt har tidigare erfarenhet från ett flertal andra ledningspositioner inom teknologisektorn både i Sverige och utomlands.

”Det är med stor entusiasm vi hälsar Fredrik Ohlsén välkommen som VD till Platform24. Fredrik har lång erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i snabbväxande teknik- och mjukvarubolag.”, säger Anders Grudén, styrelseordförande i Platform24.

Platform24 har växt kraftigt under senare år och har genom sin marknadsposition varit en drivkraft i att påskynda vårdsektorns digitalisering. Platform24 har genom sina mjukvarulösningar ökat effektiviteten och kvaliteten i vårdleveransen, skapat en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal samt förbättrat patientupplevelsen.

”Platform24 har vuxit till ett av de ledande SaaS-bolagen för vårdgivare och försäkringsbolag. Vi är övertygade om att Fredrik är rätt person att leda Platform24:s fortsatta resa av utveckling och expansion till att bli en världsledande aktör inom vår marknad”, fortsätter Anders Grudén.

”Som en av medgrundarna till Platform24 har Daniel Lillienau spelat en avgörande roll för att bolaget växt till den ledande hälsoteknikaktören vi är idag. Vi är glada över att Daniel nu kommer att kunna ägna mer tid att leda strategiutvecklingen inom bolaget och vi vill passa på att, från hela styrelsen, rikta ett stort tack till honom för hans ledarskap och engagemang under åren som VD”, tillägger Anders Grudén.

”Det har varit en fantastisk resa tillsammans med hela teamet bakom Platform24. Jag är otroligt stolt över det bolag vi byggt och vårt ständiga fokus på att skapa en bättre sjukvård för både patienter och
sjukvårdens medarbetare. Dit vi nu har kommit som bolag är det rätt timing att lämna över stafettpinnen till Fredrik som vår nya VD. Det ska bli fantastiskt roligt att vara med och fortsätta vidareutveckla bolaget i en ny roll tillsammans med Fredrik som vår nya VD”, säger Daniel Lillienau.

”Jag är imponerad över Platform24:s utveckling, team och position på marknaden. Bolaget står nu inför en spännande expansionsfas med målet att bli en global ledare inom hälsoteknik – en uppgift jag tar mig an med stor energi och entusiasm. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med både teamet och Platform24:s kunder och samarbetspartners i detta betydelsefulla uppdrag”, säger Fredrik Ohlsén.

Daniel Lillienau kvarstår i rollen som VD fram till dess att Fredrik Ohlsén tillträder, den 9 januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Dannborg, Kommunikationschef Platform24
Tel: +46 73 982 58 42
E-mail: sara.dannborg@platform24.com

Platform24 och Region Gävleborg i Vinnovafinansierat projekt: Samlad hälsodata kan ge bättre vård till reumatiker

Reumatologiska sjukdomar är livslånga kroniska sjukdomar som påverkar rörelseorganen, en kategori av sjukdomar som beräknas kosta samhället över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Men det finns flera förbättringar att göra, lösningar som också skulle kunna användas för andra sjukdomsgrupper.

Till exempel skulle patienter med reumatisk sjukdom själva kunna bedöma och registrera sin hälsa med hjälp av digital teknik i hemmet och dela detta direkt med sjukvården. Så kallad egenmonitorering har stor potential att förbättra patienters hälsa, öka patienternas delaktighet och minska kostnader för sjukvården genom att snabbare detektera sjukdomsförsämring och förstärka egenvård.

Integrerade hälsodata ökar nyttan på många plan 

Syftet med projektet är att skapa en hälsodata-infrastruktur för patienter med reumatiska sjukdomar genom att integrera hälsodatalösningar som till exempel egenmonitorering, patientjournaler, provsvar, beslutsstöd och kvalitetsregister. Därmed kan både patienter och vårdgivare få tillgång till komplett data om en patients hälsa för att skapa bästa förutsättningar för god vård. Det kommer också att kunna fungera som ett pilotprojekt och en testbädd både nationellt och internationellt.

Med egenmonitorering som integreras med vårddokumentation och som levererar relevant data till kvalitetsregister förbättras patientsäkerheten och tillgången till data i kvalitetsregistren säkras. Detta ger förutsättningar för högkvalitativ verksamhetsstatistik och goda möjligheter för forskning.

Egenmonitorering kan också minska behovet av sjukresor och fungerar lika bra oberoende av bostadsort. För den enskilde patienten kan egenmonitorering också vara ett sätt att få fördjupad kunskap om sin sjukdom och därmed förbättra förutsättningarna för god hälsa.

Simon Nilsson är utvecklingschef i region Gävleborg:

– Region Gävleborg har ett stort engagemang när det gäller att utveckla och digitalisera hälso- och sjukvården. Vi bestämde oss för att inte bara öka tillgängligheten utan även titta på att hitta verksamhetsnyttor. Reumatologi-projektet är ett tydligt exempel på det. Med detta initiativ minskar vi inte bara dubbeldokumentationen för vårdpersonalen, vi underlättar också för en högre täckningsgrad för kvalitetsregistret och därmed en bättre kvalitativ kontroll av hur våra reumatiker mår.

Stina Perdahl, specialist i allmänmedicin och Medical Content Director på Platform24:

–Vi ser fram emot möjligheten att utforska hur ny teknik kan generera mer patientdata genom egenmonitorering. Att på sikt kunna koppla ihop enskild data med kvalitetsregister har stor potential att förbättra vården för alla patienter, samtidigt som administration för vårdpersonalen minskas.

Bred kompetens i projektgruppen

En förstudie har genomförts för att identifiera förutsättningar och lyfta frågeställningar till förberedelseprojektet. Fem huvudområden identifierades: Teknik, Infrastruktur, Affärsmodeller, Regelverk och Värderingar. Dessa områden bildar fem arbetspaket som kommer att utforskas vidare i projektet. Projektgruppen har bred representation från hälso- och sjukvården, kvalitetsregister, innovationsnätverk, health tech-industrin, samt läkemedelsindustrin.

Innovationsnätverket Future Position X kommer bland annat titta på olika möjliga affärsmodeller för hur den här typen av plattformar kan finansieras.

– Det är viktigt att hitta goda affärsmodeller för hur man kan använda data för att kunna bidra till ökad hälsa, och det är något som projektet kan bidra till, både i Gävle och på nationell nivå, menar Henrik Dahl, VD på FPX.

I projektet kommer FPX också att knyta till sig den nyblivna europeiska digitala innovationshubben HDS, vilket innebär att det blir det första projektet som HDS gör tillsammans sedan starten i somras.

– HDS insatser kommer att stärka hälsodata-projektet och samarbetet ligger i linje med den typen av samverkansinsatser över gränserna som vi behöver i Sverige för att skapa en stark hälso- och sjukvård.

Aktörerna:

Region Gävleborg kommer bidra med sina unika kunskaper om storskalig digitalisering inom hälso- och sjukvården och inom reumatologi. Regionen har redan idag en lösning för

egenmonitorering för reumatologiska patienter och förberedelse-projektet är förankrat i organisationen.

Platform 24 Healthcare AB är koordinerande part och teknikleverantör. Mer än 5 miljoner invånare har idag tillgång till vård genom medicinteknisk mjukvara som utvecklats av Platform24, inklusive Region Gävleborg. Platform24 kommer dessutom stå för

den största delen av medfinansieringen.

Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister, SRQ, är en av hörnstenarna för vård och forskning inom reumatologi i Sverige. SRQ är en nyckelaktör i projektet och deras registerhållare deltar i projektteamet.

Novartis är ett globalt läkemedelsbolag inriktat på innovativa läkemedel och samarbete med hälso- och sjukvården med målsättning att skapa så mycket värde som möjligt för patienter och samhälle. I projektet kommer Novartis fokusera på förändringslösningar som gör att nyttjandet av hälsodata ökar.

Future Position X, FPX, är en oberoende innovationshub som ägs av Region Gävleborg, Gävle kommun, samt representanter från näringslivet som delfinansieras av Vinnova, regionen, kommunen, samt EU. FPX ansvarar för att se över affärsmodeller kopplat till projektet.

Även Karolinska institutet och Svensk Reumatologisk förening är engagerade i projektet.

För mer information, kontakta:

Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24, epost: sara.dannborg@platform24.com tel: 0739-825842

Hälsoteknikbolaget Platform24 erhåller MDR-certifiering för digital triagelösning

Det nya EU-regelverket MDR, Medical Device Regulation, som trädde i kraft 2021, är en omfattande förändring av regelverket för medicintekniska produkter. Kravet på MDR-certifiering säkerställer att de medicintekniska tjänster och produkter som används inom vården och omsorgen är säkra och ändamålsenliga.

Platform24 är ett av de första svenska hälsoteknikbolag som erhåller certifiering enligt klass IIa. Bolagets automatiserade digitala vårdguide Triage24, som genomfört över 6 miljoner triageringar, bedöms vara den första triagelösning på den europeiska marknaden som certifieras. Märkningen innebär att produkten är kompatibel med de senaste regulatoriska kraven för medicinsk utrustning.

– Att uppnå MDR-certifiering är en mycket viktig milstolpe för oss och ett bevis på att vår digitala lösning för triage och vårdguidning är säker och lever upp till de högsta standarder för medicinsk utrustning, vilket är helt avgörande för oss, för våra kunder och framförallt för patientens säkerhet, säger Daniel Lillienau, VD på Platform24.

MDR-certifieringen innebär att Platform24:s produkt nu är anpassad och lever upp till de nya strängare regulatoriska kraven för att marknadsföra en medicinteknisk produkt i EU. Bolaget kan nu vidare expandera och utveckla den tekniska plattformen vilket inkluderar att utföra betydande förändringar av lösningarna och lägga till nya funktioner.

– Våra digitaliserade triageflöden ska alltid ha minst samma träffsäkerhet och kvalitet som den som uppnås genom traditionell triagering utförd av vårdpersonal. Vi har investerat mycket tid och resurser för att uppnå MDR-certifieringen och enligt vår kännedom är också Triage24 den första triagelösning i EU som certifieras och
erhåller CE-märkning, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24.

Om Triage24 

Triage24 är en digital automatiserad lösning för vårdguidning och triagering som enligt det medicinska protokoll som verksamheten väljer guidar patienten till rätt vårdnivå, tid och plats baserat på vårdbehov, brådskandegrad och eventuell listningsinformation. Platform24:s befintliga triagelösning används i ungefär hälften av Sveriges regioner och är då integrerad med regionens sjukvård och journalsystem.

Om European Medical Device Regulation (MDR)

Det nya EU-regelverket MDR, eller Medical Device Regulation trädde i kraft i maj 2021 och ersatte de tidigare europeiska direktiven för medicintekniska produkter och innebär den största förändringen av europeiska standarder för efterlevnad av medicintekniska produkter på över 20 år.

Syftet är bl.a. att skapa en tydligare reglering av mjukvaruprodukter för att säkerställa att de medicintekniska tjänster och produkter som används inom vården och omsorgen är säkra och ändamålsenliga. MDR innebär en avsevärd skärpning av kraven på teknisk dokumentation, nytta-risk-utvärdering, klinisk utvärdering, samt övervakning av eftermarknaden. Alla medicintekniska produkter och tjänster som lanseras efter 26 maj 2021 måste certifieras av ett så kallat anmält organ (“Notified Body”) för att få CE-märkas i enlighet med MDR och släppas på den europeiska marknaden.

För mer information: 
Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24 tel: 0739- 825842 eller Tobias Perdahl, medicinsk chef Platform24, tel +46706024523

Cerner och Platform24 i samarbetsavtal

–    Cerner och Platform24 delar visionen om en personcentrerad hälso- och sjukvård där patientresan genom hela vården är sammanhållen och trygg, oavsett behov. Platform24:s och Cerners unika och välbeprövade digitala lösningar är en viktig förutsättning för att skapa ett helt integrerat ekosystem runt patienten, säger Mike Pomerance, Managing Director, Cerner Norra Europa.

Cerner Virtual baseras på Platform24:s lösning för symtombedömning, triagering, digitala vårdmöten samt egenmonitorering. Cerner Virtual syftar till att skapa en integrerad och individuellt anpassad digital entré till all vård oavsett om den är akut eller planerad, där invånaren guidas till rätt vård, tidpunkt och plats baserat på behov och brådskandegrad. Allt tillgängligt i samma lösning för patient och vårdgivare.

–    Vi bygger nu en solid grund för ett långsiktigt samarbete som kommer att skapa stort värde för patienter och vårdpersonal. Vi har tillsammans en unik kapacitet att bygga det ekosystem runt patienten som många pratar om, med en helt integrerad och sömlös patientresa genom hela vården, säger Daniel Lillienau, VD på Platform24.

För mer information:

Sara Dannborg, kommunikationschef Platform24, sara.dannborg@platform24.com

Matthew Pickett, marknadschef Cerner, mpickett@cerner.com

Om Platform24

Platform24 är ett av Europas ledande hälsoteknikbolag och utvecklar lösningar för digitalt integrerad vård till privata och offentliga vårdgivare. Bolagets digitala lösningar för automatisk triage till rätt vårdnivå, i komplexa flöden och längs hela vårdkedjan är marknadsledande i Norden. Platform24 ägs av Investor, Apoteket AB samt investmentbolagen Stena Sessan och Ernström & Co.

Om Cerner

Cerner fokuserar på digitala lösningar som, i en del av ett ekosystem, involverar patienter i sin egen hälsa och stödjer hälso- och sjukvårdens medarbetare i sitt dagliga arbete. Våra lösningar möjliggör patientcentrerad vård som samverkar över vårdnivåer för att förbättra människors hälsa. Idag används våra lösningar på över 27 500 vårdenheter världen över. För mer info, besök www.cerner.se, följ oss på Twitter eller maila oss.